«

»

2012.11
14

Kokios yra sodybos želdinių savininkų teisės ir pareigos?

Klausimas (Deividas):

1. Kokios yra sodybos želdinių savininkų teisės ir pareigos?

Atsako lekt. Donatas Klimavičius (Kauno kolegija)

Želdinių savininkų teisės ir pareigos nustatytos Želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 15 straipsnyje. Vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, viena iš pareigų yra išsaugoti želdinius, tinkamai juos tvarkyti.

Želdinių savininkai turi teisę privačioje namų valdoje esančius želdinius, kurie teisės aktai nepriskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra, nepažeidžiant kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų.

Prižiūrint medžius privaloma laikytis medžių ir krūmų genėjimo reikalavimų, patvirtintų aplinkos ministro 2008-01-18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356). Šio įsakymo V skyrius.

 

2. Ką daryti, jei kaimyninio sklypo medžio šakos driekiasi virš mano sklypo ar galiu jas šalinti?

Atsako lekt. Donatas Klimavičius (Kauno kolegija)

Daiktinę teisę reglamentuoja Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nuostatos:

4.42 straipsnis. Teisė į kaimyninio sklypo medžių, krūmų ir kitų augalų dalis bei jų vaisius

1. Žemės sklypo savininkas turi teisę nupjauti ir pasilikti sau kaimyniniame žemės sklype augančių medžių, krūmų, kitų augalų šaknis ir šakas, esančias jo žemės sklype, prieš tai įspėjęs kaimyninio žemės sklypo savininką ir nustatęs terminą jas pašalinti, bet per nustatytą terminą nesulaukęs jų pašalinimo.Savininką įspėti galima pasitelkus vietos seniūnijos atstovus surašius įspėjimo raštą.Šakas šalinti be įspėjimo negalima.

2. Tokia teisė nesuteikiama žemės sklypo savininkui, jeigu kaimyniniame sklype augančių medžių, krūmų, kitų augalų šaknys ir šakos, esančios jo žemės sklype, netrukdo naudoti žemės sklypą.

3. Visais atvejais žemės sklypo savininkas įgyja nuosavybės teisę į vaisius, gautus nuo kaimyniniame žemės sklype augančių medžių, krūmų šakų, esančių jo žemės sklype, ir į vaisius, gautus nuo kaimyniniame žemės sklype augančių kitų augalų stiebų, šakų ir šaknų, esančių jo žemės sklype.“