NEKILNOJAMOJO TURTO MATAVIMŲ INŽINERIJA (iki 2018-07-01)

Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija – studijų programa, kurią baigus suteikiamas matavimų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Sritis: technologijos mokslų.
Forma: nuolatinės – 3 metai( 6 sem), ištęstinės – 4,5 metų  ( 9 sem.).
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių.

Specializacijos:

- Nekilnojamojo turto kadastro informacinė sistema.
- Inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema.

Studijų programos tikslas (-ai):

Suteikti žinių ir įgūdžių, būtinų nekilnojamojo turto matavimų inžinerijos specialistams, gebantiems atlikti nekilnojamojo turto formavimo, geodezinių, kartografinių, erdvinių, erdvinio paviršiaus duomenų rengimo, analizavimo ir vizualizavimo darbus, naudoti įvairias specializuotas programines įrangas ir geodezinių matavimo prietaisus.

Ugdyti kūrybiškai mąstantį specialistą, gebantį dirbti komandoje, galintį savarankiškai priimti sprendimus ir už juos atsakyti, siekiantį tobulėti profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai, gebėjimai:

Pritaikyti teisės aktus, reglamentuojančius nekilnojamojo turto kadastrą, jo naudojimo, disponavimo ir formavimo darbus atliekant teisinį nekilnojamojo turto registravimą.

Pritaikyti šiuolaikinius matavimo prietaisus, jų apdorojimo programines įrangas ir GIS technologijas optimaliai organizuojant ir atliekant specializuotus geografiškai orientuotus projektus.

Sudaryti stambaus mastelio duomenis vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės patvirtintomis metodikomis ir reglamentuojančiais aktais, taikant juos visuomenės poreikiams.

Suklasifikuoti stabilius žemės paviršiaus gamtinius ir antropogeninius objektus georeferencinio pagrindo žemėlapio ir kartografinių, teminių ir nekilnojamojo turto kadastro duomenų rinkinių ir produktų sudarymui pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas specifikacijas ir metodikas

Paruošti erdvinio paviršiaus modelį, susisteminat ir metodiškai sutvarkant topografinius ir kadastro erdvinius duomenų rinkinius.

Sutvarkyti kadastro erdvinių duomenų rinkinius įvairių paslaugų nekilnojamojo turto kadastro sąveikumui pasiekti, gaunat darnų rezultatą vadovaujantis LR Vyriausybės ir Europos komisijos patvirtintais reikalavimais.

Pritaikyti GIS technologijas nekilnojamojo turto erdvinių duomenų modeliavimui, analizavimui ir rezultatų pateikimui.

Suformuoti nekilnojamojo turto objektus ir atnaujinti bei panaudoti jau suformuotų nekilnojamojo turto kadastro ir kitų informacinių sistemų duomenis reikalingus vartotojams, vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintais teisiniais ir normatyviniais dokumentais.

Parengti inžinerinių infrastruktūrų objektų projektus įvairių inžinerinių institucijų poreikiams pagal patvirtintas metodikas, naudojantis inžinerines informacines sistemas.

Pritaikyti fundamentaliąsias inžinerinių mokslų žinias vertinant gamtinius ir socialinius reiškinius, jų įtaka geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rengimui, nekilnojamojo turto ir inžinerinių infrastruktūrų objektų formavimui ir stebėjimui.

Pritaikyti humanitarinių ir socialinių mokslų žinias nekilnojamojo turto formavimo inžinieriaus tikslams pasiekti, teisiniams klausimams spręsti, platesnei asmenybės erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti, organizuojant įmonės veiklą tenkinančią Lietuvos ir ES darbo rinkos tendencijas.

Mokymo ir mokymosi veiklos: 

Į studentus orientuoti praktiniai ir savarankiški darbai, pagrįsti užduotimis, grupiniu darbu, kuriame svarbu matematinis, probleminis ir kritinis mąstymas. Mokymasis naudojant specializuotą techninę ir programinę įranga pateikiant realius projektus, skatinantis žingeidumą teorijos ir praktikos ryšio plėtotei.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Žinių ir gebėjimų vertinimui taikomas kaupiamasis vertinimas. Studijų programos studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (testai, individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo vertinimas, atliekami projektai, praktinių darbų ir savarankiškų darbų gynimas ir kt). galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymiai.

SANDARA

Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis – 135 kreditai (su praktika).

Pagrindinės studijų krypties dalykai:

matematika, fizika, geologija, informacijos technologijos, inžinerinė grafika, ekonomikos pagrindai, verslo ekonomika, geodezijos pagrindai, topografija, geodezija, matavimų rezultatų apdorojimas, kadastriniai matavimai, geodeziniai prietaisai, aukštoji geodezija, inžinerinė geodezija, statybos pagrindai ir požeminės komunikacijos, fotogrametrija, kartografija, nekilnojamojo turto teisė, žemėtvarkos pagrindai, nekilnojamojo turto kadastras, baigiamasis darbas.

Praktikos:

geodezinių matavimų mokomoji, inžinerinės geodezijos ir kadastrinių matavimų profesinės veiklos, geografinių duomenų analizės ir modeliavimo profesinės veiklos, tiksliųjų geodezinių matavimų profesinės veiklos praktika, baigiamoji profesinės veiklos.

Studento pasirinkimai: 

Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus (21 kreditai).
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Kauno kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų.

Profesinės veiklos galimybės:

Absolventai gali dirbti: nekilnojamojo turto formuotojais ir tvarkytojais, nekilnojamojo turto vertintojų padėjėjais, savivaldybėse ar valstybinėse biudžetinėse įmonėse dirbti geoduomenų administratoriais – tvarkyti ir analizuoti GIS duomenis, kurti žemėlapius interneto svetainėms. Teritorijų planavimo, žemėtvarkos, geodezijos, matininkų įmonėse gali atlikti lauko matavimus, matavimų kontrolę, panaudoti GPNS, GIS mobilių technologijas projektuoti aplinką bei kurti 3D objektus, paviršiaus modelius. Kartografavimo veikla užsiimančiose įmonėse.

Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai gali siekti studijų rezultatų užskaitymo, jei nori studijuoti pagal pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas Lietuvos ar užsienio universitetuose.

 

 


Baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaitos turinys

 

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas

Captcha Captcha Reload